Traballos realizados


Dende a posta en marcha dSorex, Ecoloxía e Medio Ambiente SL foron varios os traballos realizados en distintos campos da bioloxía e a conservación, abarcando un amplo espectro dentro da nosaárea de desenvolvemento profesional. Estes traballos foron desenvoltos tanto para entidades públicas como privadas, contando entre os nosos clientes a diversas administracións, empresas, consultoras e enxeñerías. 

Xestión do medio natural


"Seguimento da poboación do xabaril no Parque Natural do Complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán (Ribeira-A Coruña)". Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. 2016. Cofinanciado nun 75% polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) do Programa de Desenvolvemento Rural 2014-2020 (PDR).

 

“Programa de seguimento do leirón cinsento (Glis glis) mediante instalación de caixas aniñadoiras”. Colaboración con ADEGA e o Museo de Granollers. 2014-2015.

 

"Inventario de Mamíferos do ENIL Xunqueira de Alba (Pontevedra)”. Contratado por la Oficina de Medio Ambiente, Pontevedra. 2014.

 

"GLP compliant field studies regarding PT of hares and rabbits in different crops in Central and Southern EU". Contratado por RIFCON GmbH. 2013.

 

“Estudio del uso del espacio del gato montés (Felis silvestris Schreber 1777), en un área quemada del Parque Natural de la Serranía de Cuenca. Implicaciones para la gestión y conservación de la especie". Contratado por TRAGSA. 2011.

 

“Distribución y abundancia de especies presa (Lepus granatensis,Oryctolagus cuniculus y Alectoris rufa) en áreas quemadas del Parque Natural de la Serranía de Cuenca". Contratado por TRAGSA. 2011.

 

Redacción do Plan de Ordenación Cinexética do Tecor Cangas 2001 (PO-10.145). 2011.

 

"Factores determinantes para a conservación de insectívoros forestais (quirópteros)". Contratado pola Consellería de Medio Rural. Contratado pola Consellería de Medio Rural. 2010-2011.

 

“Realización de atlas e cartografía de distribución de vertebrados terrestres reprodutores no Parque Natural Baixa Limia - Serra do Xurés". Traballo de campo de mamíferos, quirópteros, anfibios, réptiles e aves. Contratado pola Universidade de Santiago de Compostela. 2010.

 

“Estudo xenético e poboacional do gato bravo e dos carnívoros anfibios no Parque Natural Baixa Limia - Serra do Xurés". Contratado pola Consellería de Medio Rural. 2010.

 

“Estudio metodológico para la evaluación de la distribución y abundancia de gato doméstico en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas" desenvolvido dentro do proxecto “Control integrado de complejos de invasión en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas (73/2007)". Contratado polo “Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA)". 2009-2010.

 

“Estudio de mamíferos en el Parque Natural de la Serranía de Cuenca". Contratado polo “Organismo Autónomo Espacios Naturales en Cuenca. Delegación Provincial de Cuenca. Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha". 2009.

 

Colaboración no proxecto “Inventario y estudio de la abundancia y distribución espacial de los mamíferos en el Parque Metropolitano Península de Los Toruños y Pinar de La Algaida". 2009.

 

Censos para coñecer o estado das poboacións de especies presa clave para a conservación da aguia real (Coello, Oryctolagus cuniculus; lebre ibérica, Lepus granatensis; perdiz rubia, Alectoris rufa e charrela Perdix perdix) dentro do Plan de recuperación da Águia real Aquila chrysaëtos L. en Galicia. Traballo contratado por Ecoplanin Xestión e Información Ambiental SL. 2008-2009.

 

Provisión de material de orixe biolóxica para o proxecto “Los roedores como reservorios en sistemas ganaderos de dehesa: caracterización de las poblaciones de roedores y su papel como reservorios de algunas enfermedades parasitarias (Nº: FAU2006-00012-C02-01)", promovido pola “Facultad de Veterinaria. Dpto. Patologia Animal I (Sanidad Animal). Universidad Complutense de Madrid". 2008.

 

Análise de gravacións de ultrasóns de quirópteros de Guadarrama para o “Museo Nacional de Ciencias Naturales". 2008.

Xestión ambiental de proxectos


 

Realización de seguimentos ambientais e campañas cero en Parques Eólicos e Liñas de Alta Tensión mediante a realización de transectos de censo de paseriformes, transectos de censo e estacións de observación de aves rapaces, estacións de escoita de aves rapaces nocturnas, estacións de escoita de quirópteros e mostreos para a avaliación dos efectos por colisión sobre aves rapaces, paseriformes e quirópteros:

 

 • Memorias ambientais de diversos parques eólicos para a solicitude de parques eólicos no concurso eólico regulado pola Orde de 6 de marzo de 2008 (2008). Traballo contratado pola empresa ELA, ingeniería y medio ambiente SL.
 • Estudios de fauna e flora, identificación de impactos e deseño do plan de vixilancia (campañas cero) para o EIA dos parques eólicos Penalonga, Pastoriza, Fontenla e Alfoz (2009). Traballo contratado pola empresa ELA, ingeniería y medio ambiente SL.
 • Elaboración de inventarios de fauna e flora de diversos parques eólicos para incluír nas memorias ambientais de parques eólicos solicitados ao amparo da Orde de 29 de marzo de 2010 (2010). Traballo contratado pola empresa ELA, ingeniería y medio ambiente SL.
 • Estudios de fauna e flora, identificación de impactos e deseño do plan de vixilancia (campañas cero) para o EIA dos parques eólicos Canedo, Figueiras, Monte do Marco e Prado Vello (2011). Traballo contratado pola empresa ELA, ingeniería y medio ambiente SL.
 • Seguimento Ambiental dos parques eólicos de Buio, Rioboo e Gamoide (2008 -2010). Traballo contratado pola empresa Adantia SL.
 • Seguimento Ambiental do parque eólico Coto da Mina (2011). Traballo contratado pola empresa Adantia SL.
 • Seguimento Ambiental dos parques eólicos Xistral, Serra de Outes, Sil, Forcarei, Deza e Grovas (2011). Traballo contratado pola empresa Alvariza, Asistencia técnica ambiental.
 • Seguimento Ambiental da LAT Serra da Loba (2012). Traballo contratado pola empresa Recurgal SL.
 • Seguimento Ambiental da LAT Goia-Peñote (2012-2013). Traballo contratado pola empresa Recurgal SL.
 • Seguimento Ambiental da LAT Ameixeiras-Cando (2012-2013). Traballo contratado pola empresa Recurgal SL.
 • Seguimento Ambiental da LAT Albarellos-Cando (2012-2013). Traballo contratado pola empresa Recurgal SL.
 • Seguimento Ambiental do P.E. Cerceda (2013). Traballo contratado pola empresa ELA, ingeniería y medio ambiente SL.
 • Estudo sobre a comunidade de Quirópteros presente na área de influencia do viaduto do “Proyecto de Variante Noroeste de Murcia sobre el LIC Río Mula y Pliego (Región de Murcia)”. Traballo contratado pola empresa Sfera Proyecto Ambiental S.L. 2013.

 

Realización de estudos ambientais de fauna e flora para o Estudo de Impacto Ambiental para a concentración parcelaria de San Roman (Santiso). Traballo contratado pola empresa ELA, ingeniería y medio ambiente SL.

 

Realización de estudos ambientais de fauna e flora para o Estudo de Impacto Ambiental para a concentración parcelaria de Parada II (Ordes). Traballo contratado pola empresa ELA, ingeniería y medio ambiente SL.

 

Realización de estudos ambientais de fauna e flora para o Estudo de Impacto Ambiental para a concentración parcelaria de Camposancos (Lalín). Traballo contratado por ATIKA Xestión Ambiental e Patrimonial SLU.

 

Elaboración do informe sobre a comunidade faunística presente para o Estudo de Impacto Ambiental das obras de modificación da Central Hidroeléctrica de Fecha, río Tambre, Santiago de Compostela-Trazo (A Coruña). Contratado por Ela Ingeniería y Medio Ambiente S.L. 2015.

 

Educación ambiental


 

Creación de rutas de interpretación e observación da avifauna. Proxecto VALTAMEGA. Eurocidade Chaves-Verín. 2015.

 

Edición e publicación da “Guía de Observación de Aves del Támega”. Proxecto VALTAMEGA. Eurocidade Chaves-Verín. 2015.

 

Creación do Centro de Interpretación Ambiental Transfronteirizo do Río Támega. Proxecto VALTAMEGA. Eurocidade Chaves-Verín. 2015.

 

Realización de accións de sensibilización e educación ambiental. Proxecto VALTAMEGA. Eurocidade Chaves-Verín. 2015.

 

Ilustracións para cartelería sobre especies invasoras. ADEGA. 2015.

 

Actividades de divulgación sobre quirópteros e mamíferos carnívoros, en diversos puntos do Macizo Central Ourensán, para participantes no programa de Voluntariado 2015 da Xunta de Galicia. Organizado por ADEGA. 2015.

 

Desenvolvemento de varias actividades de educación ambiental con motivo da celebración de “A noite dos Morcegos” (XIX International Bat Night), consistentes na realización de charlas divulgativas e sesións científicas de captura de quirópteros e uso de detectores de ultrasóns. 2015.

 

• Concello de Ames (A Coruña)

• Fraga de Catasón (Lalín, Pontevedra)

• Santiago de Compostela (A Coruña)

• Reserva da Biosfera Transfronteriza Gerês/Xurés (Lobios-Muiños, Ourense)

 

Actividades de divulgación sobre quirópteros, na Reserva de la Biosfera Gêres-Xures, para participantes no programa de Voluntariado 2015 da Xunta de Galicia. Organizado por SUSTINEA. 2015.

 

Actividades de divulgación sobre biodiversidade intermareal para escolares na Praia de A Corna, A Pobra de Caramiñal, A Coruña. Organizado por ANPA O Areal. 2015.

 

Actividades de divulgación sobre os mamíferos carnívoros na Aula da Natureza do río Miño. Concello de Ourense. 2014.

 

Actividades de divulgación sobre os quirópteros no EEI Fernández Varela, A Pobra do Caramiñal, A Coruña. Organizado por ANPA O Areal. 2014.

 

Sesión científica de captura de morcegos e actividades de divulgación sobre os mamíferos carnívoros dentro do proxecto “O río Miño e ti”. Organizado por Sustinea en Muíños, Ourense. 2014.

 

Construción de caixas refuxio para morcegos na Aula da Natureza do río Miño. Concello de Ourense. 2014.

 

Desenvolvemento de varias actividades de educación ambiental con motivo da celebración de “A noite dos Morcegos” (XVIII International Bat Night) na Reserva da Biosfera Transfronteriza Gerês/Xurés (Lobios-Muiños, Ourense), consistentes na realización de charlas divulgativas e sesións científicas de captura de quirópteros e uso de detectores de ultrasóns. 2014.

 

Actividades de divulgación sobre os mamíferos carnívoros na Aula da Natureza do río Miño. Concello de Ourense. 2013.

 

Desenvolvemento de varias actividades de educación ambiental con motivo da celebración de “A noite dos Morcegos” (XVII International Bat Night) na Reserva da Biosfera Transfronteriza Gerês/Xurés (Lobios-Muiños, Ourense), consistentes na instalación de caixas refuxio para morcegos e na realización de charlas divulgativas e sesións científicas de captura de quirópteros e uso de detectores de ultrasóns. Organizado por Ecoplanin Xestión e Información Ambiental SL. 2013.

 

Realización da actividade "Mamíferos na Xunqueira" dentro do proxecto Sinte Pontevedra. Organizado polo Concello de Pontevedra. 2013.

 

Desenvolvemento de varias actividades de educación ambiental con motivo da celebración do "Día Europeo dos Parques" con actividades en varios colexios da Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés. Organizado por Ecoplanin Xestión e Información Ambiental SL. 2013.

 

“Monográfico de mostreo da fauna. Mamíferos e Micromamíferos”. Organizado por Sustinea en Pena Corneira, Leiro. 2012

 

“Monográfico de mostreo da fauna. Morcegos”. Organizado por Sustinea en Pena Corneira, Leiro. 2012.

 

Desenvolvemento de varias actividades de educación ambiental con motivo da celebración de “A noite dos Morcegos” (XVI International Bat Night) na Reserva da Biosfera Transfronteriza Gerês/Xurés (Lobios-Muiños, Ourense), consistentes na instalación de caixas refuxio para morcegos e na realización de charlas divulgativas e sesións científicas de captura de quirópteros e uso de detectores de ultrasóns. 2012.

 

Desenvolvemento da actividade de educación ambiental “Morcegos, que é iso?" no colexio Martín Códax de Vigo para rapaces de primaria. 2012.

 

Mobilización da exposición didáctica "Galicia, Conservando a Natureza" por varios concellos de Galicia. Desenvolvemento de actividades de educación ambiental para escolares e visitas guiadas á exposición. Fundación de Estudos e Análises (FESAN). 2012.

 

Mobilización da exposición didáctica " Galicia, Biodiversidade" por varios concellos de Galicia. Desenvolvemento de actividades de educación ambiental para escolares e visitas guiadas á exposición. Fundación de Estudos e Análises (FESAN). 2012.

 

Desenvolvemento de varias actividades de educación ambiental con motivo da celebración de “A noite dos Morcegos" (European Bat Night), no P.N. Baixa Limia - Serra do Xurés (Lobios, Ourense). 2011.

 

Desenvolvemento dunha charla formativa sobre identificación de rastros para os Axentes Medioambientais do Parque Natural de la Serranía de Cuenca. 2011.

 

Desenvolvemento da ponencia "Técnicas de fototrampeo para a monitorización de vertebrados terrestres" dentro do curso "Técnicas de monitorización y seguimiento en Espacios Naturales Protegidos" organizado polo Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño - Organismo Autónomo de Parques Nacionais. 2010.

Formación técnica especializada


Desenvolvemento da ponencia “Introdución ao Cybertracker” dentro do curso “Nuevas tecnologías aplicadas al control y seguimiento de especies invasoras”. Organizadas polo CENEAM en Vigo. 2015.

 

Desenvolvemento da ponencia “Aplicación do fototrampeo para os estudos de fauna” dentro do curso “Nuevas tecnologías aplicadas al control y seguimiento de especies invasoras”. Organizadas polo CENEAM en Vigo. 2015.

 

Desenvolvemento dunha charla formativa sobre identificación de rastros para os Axentes Medioambientais do Parque Natural de la Serranía de Cuenca. 2011.

 

Desenvolvemento da ponencia “Técnicas de fototrampeo para a monitorización de vertebrados terrestres” dentro do curso "Técnicas de monitorización y seguimiento en Espacios Naturales Protegidos" organizado polo Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño - Organismo Autónomo de Parques Nacionais. 2010.