Aviso legal


En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, Sorex, Ecoloxía e Medio Ambiente S.L. comunica que:

1. Con relación aos datos persoais que se poidan achegar a través das funcionalidades do citado Sitio web, informámoslle que tales datos serán tratados única e exclusivamente para a correcta xestión dos servizos dispostos a través dos mesmos, por parte de Sorex, Ecoloxía e Medio Ambiente S.L.. Igualmente, Sorex, Ecoloxía e Medio Ambiente S.L. poderá tratar os datos para realizar envíos publicitarios e de información comercial, por diferentes medios inclusive os electrónicos, acerca da empresa, as súas actividades, produtos e servizos, así como documentación de diversa natureza e por diferentes medios de información comercial da empresa.

2. Para o envío de newsletters e comunicacións análogas Sorex, Ecoloxía e Medio Ambiente S.L. utiliza tanto os datos obtidos a través do Sitio web, como outras bases de datos propias que teñen entre as súas finalidades a de realización de tales envíos, sempre tomando en consideración os requirimentos da citada Lei Orgánica.

3. Cando os datos persoais sexan solicitados a través de formulario, será necesario achegar, polo menos, aqueles marcados cun asterisco, noutro caso Sorex, Ecoloxía e Medio Ambiente S.L. non poderá aceptar e xestionar o cumprimento de relación establecida.

4. Para exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os datos, deberase remitir escrito identificado coa referencia "Protección de Datos" a: Sorex, Ecoloxía e Medio Ambiente S.L., rúa das Barreiras, nº80, 3º, 15702, Santiago de Compostela.


5. No momento que se acheguen datos, poderase manifestar o desexo de NON recibir comunicacións comerciais electrónicas por parte de Sorex, Ecoloxía e Medio Ambiente S.L.. Se non se desexa recibir comunicacións comerciais electrónicas, no futuro, por parte de Sorex, Ecoloxía e Medio Ambiente S.L. poderase manifestar tal desexo a través da dirección de postal xa indicada.

 

Clausula de privacidade


  1.  O usuario, no caso de ser persoa física queda informado de que os seus datos persoais, aos que Sorex, Ecoloxía e Medio Ambiente S.L. teña acceso como consecuencia da prestación dos servizos ou produtos que realice por calquera medio, ou de procesos informáticos respecto de datos xa rexistrados, incorpóranse ao correspondente ficheiro titularidade de Sorex, Ecoloxía e Medio Ambiente S.L., autorizando a este ao tratamento dos que sexan necesarios para a súa utilización en relación co desenvolvemento da operación ou servizo convido que terán carácter obrigatorio.
  2. Así mesmo autoriza expresamente a Sorex, Ecoloxía e Medio Ambiente S.L. para o uso dos seus datos na oferta e contratación con el dos produtos e servizos de Sorex, Ecoloxía e Medio Ambiente S.L., así como para o desenvolvemento de accións comerciais, sexan de carácter xeral ou adaptado ás súas características persoais. Ditas accións comerciais poderán ser realizadas por correo electrónico ou outro medio de comunicación equivalente.
  3. Igualmente informámoslle que no caso de cesións, as partes conveñen que Sorex, Ecoloxía e Medio Ambiente S.L. comunique tales cesións ao interesado na forma habitual utilizada para informarlle dos produtos que teña contratados con Sorex, Ecoloxía e Medio Ambiente S.L..
  4. O usuario queda informado o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición, respecto dos seus datos persoais nos termos previstos na Lei, podendo exercitar estes dereitos por escrito mediante carta acompañada de copia do Documento de Identidade, e dirixida a Sorex, Ecoloxía e Medio Ambiente S.L., rúa das Barreiras, nº80, 2º, 15702, Santiago de Compostela sendo responsable do ficheiro USUARIOS WEB, con domicilio, a estes efectos, na dirección antes indicada.
  5. O usuario poderá revogar as autorizacións que dese para o uso ou cesión dos seus datos persoais, excepción feita do previsto no apartado A.1 desta cláusula que é obrigatoria, na mesma forma prevista no apartado A.4 anterior.